2014 12 17

Lietuvių knygos vaikams pristatytos prancūzų rinkai

2014 m. lapkričio 26 – gruodžio 1 dienomis Paryžiaus Montreuil rajone įvyko 30-oji vaikų ir jaunimo knygų mugė „Salon du livre et de la presse jeunesse“. Pirmąkart joje buvo pristatytos ir knygos vaikams iš Lietuvos, vyko Sigutės Chlebinskaitės ir Karolio Strautnieko vestos kūrybinės dirbtuvės, K. Strautniekas taip pat savo kūrybą pristatė privačioje aukštojoje menų mokykloje „Ecole de Conde“.

Daugiau

2014 11 24

Jubiliejinėje Paryžiaus vaikų knygų mugėje – ir lietuviai

Lapkričio mėnesio pabaigoje Paryžiuje vyksiančioje jubiliejinėje 30-ojoje vaikų ir jaunimo knygų mugėje pirmą kartą bus pristatytos ir lietuviškos knygos vaikams. Mugės metu bus galima susipažinti su Lietuvos iliustracija, susitikti su iliustruotojais Sigute Chlebinskaite ir Karoliu Strautnieku, kurie ves dvejas kūrybines dirbtuves.

Daugiau

2014 06 19

Stasys Eidrigevičius Europos žiūrovą moko ištarti „Laba diena“

Daugiau nei keturiasdešimt metų Lenkijoje gyvenantis, save „Travel art“ menininku vadinantis Stasys Eidrigevičius neseniai savo kūrybos parodą greta dar devynių lietuvių iliustruotojų darbų atidarė Prancūzijos mieste Kompjene. Kalbame su juo.

Daugiau

2014 06 19

Lietuvių iliustracijų paroda Prancūzijoje – Beno Shahno atminimui

Gegužės mėnesį Prancūzijos mieste Kompjene, André François vardo vaikų literatūros ir iliustracijos centre buvo atidaryta dešimties lietuvių dailininkų paroda „Lithuania & Stasys L'Homme Cent têtes“, skirta iš Lietuvos kilusiam žydų menininkui Benui Shahnui.

Daugiau

2014 05 26

Apie „kepurės“ ir kitas paieškas

Ge­gu­žės vi­du­ry­je Pra­ncū­zi­jos mies­te Komp­je­ne ati­da­ry­ta de­šim­ties lie­tu­vių dai­li­nin­kų par­oda „Lie­tu­va & Sta­sys L'Hom­me Cent têtes“, ku­rio­je su­pa­žin­di­na­ma su lie­tu­vių ilius­truo­to­jų – Stasio Eidrigevičiaus, Li­nos Dū­dai­tės, Eg­lės Ge­la­žiū­tės-Pe­traus­kie­nės, Ra­sos Jo­ni, Ma­riaus Jo­nu­čio, Kęs­tu­čio Kas­pa­ra­vi­čiaus, No­me­dos Mar­čė­nai­tės, Ri­man­to Ro­lios, Ka­ro­lio Straut­nie­ko ir IE­VOS BA­BI­LAI­TĖS kū­ry­ba. Su pa­sta­rą­ja me­ni­nin­ke ir su­si­ti­ko­me žo­džiais ilius­truo­ti gy­ve­ni­mo.

Daugiau

2014 05 20

Keli įrodymai, kad gyvenimas – neprastas dalykas

Arabų Emyratų šeichai, tikro dydžio žirafos, daugiakalbiai pasakų personažai, meškinai ir kiti žmogiški gyvūnai... – dailininko Kęstučio Kasparavičiaus kasdienybė.

Daugiau